Provozní řád

T.J. SOKOL CHOTĚBOŘ

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

  • T. J. SOKOL CHOTĚBOŘ

1.

Základní ustanovení

Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků areálu sokolovny, přilehlých pozemků v majetku T. J. SOKOL Chotěboř.

• Areál budovy sokolovny a ubytovny včetně přilehlých pozemků (dále jen areál sokolovny) je vlastnictví T. J. SOKOL Chotěboř( dále jen provozovatel).

• Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu sokolovny a pozemků u sokolovny.

• Areál sokolovny slouží pro zájmovou činnost provozovatele, činnost organizovaných skupin, pro sportovní a společenskou aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce.

2.

Všeobecná provozní pravidla a pravidla užívání areálu sokolovny

• Za správu, čistotu a drobnou údržbu areálu sokolovny odpovídá správce, který je zaměstnancem provozovatele zařízení a je podřízen starostovi sokola a výboru T. J. SOKOL Chotěboř (dále jen výbor).

 • Všichni uživatelé a návštěvníci areálu sokolovny jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce areálu.

• Časové využívání areálu sokolovny je dáno rozvrhem, který zpracovává provozovatel - správce je odpovědný za jeho dodržování.

 • Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:

a) společenská, sportovní a zájmová činnost T. J. SOKOL Chotěboř

b) kulturní a společenské akce dle objednání

• Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem správce sokolovny po dohodě s výborem, případné uzavření písemné smlouvy o pronájmu je v kompetenci výboru.

 • V uzavřených prostorách  je zákaz kouření.

• Uživatel je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a další podobné obecné předpisy a nařízení.

• Uživatel nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení areálu sokolovny, stejně tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým umožnil přístup do budovy.

•  Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.

 • Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele.

• O každém předání a převzetí prostor a zařízení sokolovny k užívání bude proveden záznam v provozním deníku vedeném správcem.

• Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal - dle časového harmonogramu, který byl předem domluven a s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

• Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.

• Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil majetek provozovatele.

3.

Pravidla používání  plochy a ostatních vnitřních prostor v sokolovně


• Nájemce odpovídá za uzamknutí veškerých venkovních a vnitřních dveří, zhasnutí všech světel a kontroly, zda neteče voda na WC či sprchách po ukončení akce.

•  Vstup na sál sokolovny je možný pouze v čisté.

• Je zakázáno smýkání těžkých předmětů, stolů po povrchu parketu. V případě jakékoliv  poškození je nájemce povinen neprodleně uvést do původní stavu na své náklady.

• Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

• Do budovy sokolovny, krom vstupní chodby u hlavního vchodu, je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí, a to pod pokutou  1 000,-Kč.

• Přímo do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

 • Pro catering lze využít pouze prostory kuchyně,  předsálí a salonku a baru.

4.

Provozní doba areálu sokolovny

• Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu.

• Provozní doba je určena dle dohody se starostou sokola.

• Starosta sokola  je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sokolovny k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli, zveřejnit ji a udělat zápis do provozního deníku.



5.

Smluvní pokuty za porušení provozní řádu sokolovny

• Využívat jednotlivé prostory sokolovny pouze k čemu jsou určeny v případě porušení je smluvní pokuta 10 000,-Kč za každé porušení.

• Nájemce nesmí pronajmout prostory sokolovny jinému subjektu, pokud tak učiní je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000,-Kč.

• Nájemce odpovídá plně za všechny škody, které se staly za dobu jeho pronájmu je povinen škody opravit na svoje náklady, a nebo škody způsobené do výše 10 000,-Kč, uhradit při navrácení pronajímateli. V případě způsobené větší škody než 10 000,-Kč je povinen je opravit a nebo a zajistit si opravu jiným subjektem neprodleně do 14.dnů od doby zjištění škody.

• Nájemce je povinen předat zpět pronajímateli sokolovnu v uklizeném stavu, před sokolovnou i za sokolovnou ve stanovený den předání. V případě je povinen si zajistit úklid jiným subjektem. Pokud odmítne nájemce prostory douklidit pronajímatel navýší cenu o výši nájmu. Tuto cenu je nájemce povinen uhradit při předání sokolovny, nebo na fakturu do 10 dnů od vystavení pronajímatelem. Pronajímatel může navýšit cenu za douklízení v rozmezí 500,-Kč až 6000,-Kč a to dle nákladů na práci, který si vyžádá úklid.

 • Nájemce je povinen předat prostory sokolovny ve stanoveném termínu ve smlouvě, v případě že tak neučiní bude se mu účtovat 50% procent za každý den z prodlení z pronajímaného prostoru dle schváleného ceníku sokolovny.

• Uskladnění věcí v neužívaných prostorách sokolovny, je možné pouze na základě smlouvy o pronájmu uvedených prostor, dobu a cenu určuje starosta sokola, po skončení době pronájmu je povinen předat ve stavu v jakém ji převzal zpět.

Zájemce o pronájem, který si rezervuje termín na určitý den je považován pronajímatel jako závazná objednávka. Zájemce může zrušit akci bez storno poplatku 2 měsíce předem. Zrušení před konáním akce 59 dní až 40 dní je storno poplatek 10% z ceny pronájmu. Zrušení před konání akce 39 dní až 30dní je storno poplatek 20% z pronájmu zarezervovaných prostor zájemcem. Zrušení před konáním akce 29 až 20 dní je 35% z pronájmu zarezervovaných prostor. Zrušení akce před konáním 20 až 10dnů je 50% z ceny pronájmu zarezervovaných prostor. Zrušení akce 9 dnů až 0 je 70% z ceny pronajímatelných prostor.

• V případě, že svým jednáním předchozí nájemce nepředá prostory ve stanovený termín ve smlouvě, je povinen nahradit veškeré náklady ,které svým jednáním způsobil jak pronajímateli tak i dalšímu nájemci, kterého tímto omezil.

 • Nájemce je povinen vrátit všechny zapůjčené klíče dle podepsaného protokolu od předání, a je plně odpovědný za jejích vrácení, případné ztráty a nebo zničení je povinen uhradit při vrácení.

6.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Za provoz a za maximální využití areálu sokolovny odpovídá správce. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich ve spolupráci s výborem příslušná opatření.

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a případné návštěvníky celého areálu sokolovny.

Uživatelé, se kterými má provozovatel uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu sokolovny.

Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.

Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny výborem.

Podpisem smlouvy nájemce potvrzuje, že se seznámil s celým provozním řádem je mu tento řád srozumitelný, a bude jím řídit a jsou mu plně známy sankce v případě jeho porušení.

Důležitá telefonní čísla:

a) Starosta sokola: 602 722 381

b) Jednatel sokola : 774 255 273

b) Policie ČR : 158, 112, služebna Chotěboř 481 544 333

c) Záchranná zdravotní služba: 155, 112, nemocnice Havlíčkův Brod

d) Hasičský záchranný sbor: 150, 112, SDH Chotěboř 724 079 532

Tento provozní řád byl schválen výborem.

      Radek Svoboda                                                                        Irena Salaquardová

starosta T. J. Sokol Chotěboř                                          místostarostka T. J. Sokol Chotěboř