Provozní řád
T.J. SOKOL CHOTĚBOŘ

PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY

  • T. J. SOKOL CHOTĚBOŘ

1.

Základní ustanovení

- Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků a pracovníků areálu sokolovny, přilehlých pozemků v majetku T. J. SOKOL Chotěboř.

- Areál budovy sokolovny a ubytovny včetně přilehlých pozemků (dále jen areál sokolovny) je vlastnictví T. J. SOKOL Chotěboř( dále jen provozovatel).

- Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k vykázání a zákazu vstupu do areálu sokolovny a pozemků u sokolovny.

- Areál sokolovny slouží pro zájmovou činnost provozovatele, činnost organizovaných skupin, pro sportovní a společenskou aktivitu veřejnosti, kulturní a jiné akce.

2.

Všeobecná provozní pravidla a pravidla užívání areálu sokolovny

- Za správu, čistotu a drobnou údržbu areálu sokolovny odpovídá správce, který je zaměstnancem provozovatele zařízení a je podřízen výboru T. J. SOKOL Chotěboř (dále jen výbor).

- Všichni uživatelé a návštěvníci areálu sokolovny jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny správce areálu.

- Časové využívání areálu sokolovny je dáno rozvrhem, který zpracovává provozovatel - správce je odpovědný za jeho dodržování.

- Časový rozvrh užívání areálu sokolovny je vyvěšen na nástěnce u vstupu do sokolovny.

- Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:

a) společenská, sportovní a zájmová činnost T. J. SOKOL Chotěboř

b) kulturní a společenské akce dle objednání

- Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem správce sokolovny po dohodě s výborem, případné uzavření písemné smlouvy o pronájmu je v kompetenci výboru.

- V uzavřených prostorách a na sportovištích je zákaz kouření.

- Uživatel je povinen dodržovat zejména bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy a další podobné obecné předpisy a nařízení.

- Uživatel nese plnou odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození movitých věcí a zařízení areálu sokolovny, stejně tak za škody, které sám způsobil nebo byly způsobeny osobami, kterým umožnil přístup do budovy.

- Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.

- Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele.

- O každém předání a převzetí prostor a zařízení sokolovny k užívání bude proveden záznam v provozním deníku vedeném správcem

- Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal - dle časového harmonogramu, který byl předem domluven a s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

- Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob.

- Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil majetek provozovatele.

3.

Pravidla používání hrací plochy a ostatních vnitřních prostor v sokolovně

- Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vedoucí cvičení, tréninku, pořadatel akcí.

- Vedoucí odpovídá za uzamknutí veškerých venkovních a vnitřních dveří, zhasnutí všech světel a kontroly, zda neteče voda na WC či sprchách po ukončení akce.

- Vstup na hrací plochu sokolovny ( velký a malý sál) je možný pouze v čisté sálové obuvi.

- Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu parket.

- Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

- Do budovy sokolovny, krom vstupní chodby u hlavního vchodu, je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a kočárků.

- Přímo do budovy sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

- pro catering lze využít pouze prostory kuchyně, salonku a baru.

- nelze používat předsálí, kde musí být dodržen přístup k bezbariérovému WC a hydrantu tyto prostory nejsou v žádném případě určeny pro catering, musí zůstat zcela přístupné z důvodu bezpečnostního ( sdružený evakuační prostor)

4.

Provozní doba areálu sokolovny

- Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu

- Provozní doba je určena dle dohody se správcem.

- Správce je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sokolovny k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli, zveřejnit ji a udělat zápis do provozního deníku.

5. Smluvní pokuty za porušení provozní řádu sokolovny

- využívat jednotlivé prostory sokolovny pouze k čemu jsou určeny v případě porušení je smluvní pokuta 10 000,-Kč za každé porušení.

- nájemce nesmí pronajmout prostory sokolovny jinému subjektu, pokud tak učiní je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000,-Kč.

- nájemce odpovídá plně za všechny škody, které se staly za dobu jeho pronájmu je povinen škody opravit na svoje náklady, a nebo škody způsobené do výše 10 000,-Kč, uhradit při vrácení pronajimateli. V případě způsobené větší škody než 10 000,-Kč je povinen je opravit a nebo a zajistit si opravu jiným subjektem neprodleně do 14.dnů od doby zjištění škody.

- nájemce je povinen předat zpět pronajímateli sokolovnu v uklizeném stavu, před sokolovnou i za sokolovnou ve stanovený den předání. V případě je povinen si zajistit úklid jiným subjektem. Pokud odmítne nájemce prostory douklidit pronajímatel navýší cenu o výši nájmu. Tuto cenu je nájemce povinen uhradit při předání sokolovny, nebo na fakturu do 10 dnů od vystavení pronajímatelem. Pronajímatel může navýšit cenu za douklízení v rozmezí 500,-Kč až 6000,-Kč a to dle nákladů na práci, který si vyžádá úklid.

- nájemce je povinen předat prostory sokolovny ve stanoveném termínu ve smlouvě, v případě že tak neučiní bude se mu účtovat 50% procent za každý den z prodlení z pronajímaného prostoru dle schváleného ceníku sokolovny.

- Uskladnění věcí v neužívaných prostorách sokolovny, je možné pouze na základě smlouvy o pronájmu uvedených prostor, dobu a cenu určuje starosta sokola, po skončení době pronájmu je povinen předat ve stavu v jakém je převzal zpět.

- zájemce o pronájem,který si rezervuje termín na určitý den bere to pronajímatel jako závaznou objednávku. Zájemce může zrušit akci bez storno poplatku 2 měsíce předem. Zrušení před konáním akce 59 dní až 40 dní je storno poplatek 10% z ceny pronájmu. Zrušení před konání akce 39 dní až 30dní je storno poplatek 20% z pronájmu zarezervovaných prostor zájemcem. Zrušení před konáním akce 29 až 20 dní je 35% z pronájmu zarezervovaných prostor. Zrušení akce před konáním 20 až 10dnů je 50% z ceny pronájmu zarezervovaných prostor. Zrušení akce 9 dnů až 0 je 70% z ceny pronajímatelných prostor.

- v případě, že svým jednáním předchozí nájemce nepředá prostory ve stanovený termín ve smlouvě, je povinen nahradit veškeré náklady ,které svým jednáním způsobil jak pronajímateli tak i dalšímu nájemci, kterého tímto omezil.

- nájemce je povinen vrátit všechny zapůjčené klíče dle podepsaného protokolu od předání, a je plně odpovědný za jejích vrácení, případné ztráty a nebo zničení je povinen uhradit při vrácení

6.

Všeobecná a závěrečná ustanovení

- Za provoz a za maximální využití areálu sokolovny odpovídá správce. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a právo vyvozovat z nich ve spolupráci s výborem příslušná opatření.

- Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele a případné návštěvníky celého areálu sokolovny.

- Uživatelé, se kterými má provozovatel uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu sokolovny.

- Při užívání prostor sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.

- Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny výborem.

- Podpisem smlouvy nájemce potvrdí, že se seznámil s celým provozním řádem a, že sním plně souhlasí a je mu tento řád srozumitelný.

- Důležitá telefonní čísla:

a) Správce sokolovny: 607 508 165

b) Policie ČR : 158, 112, služebna Chotěboř 481 544 333

c) Záchranná zdravotní služba: 155, 112, nemocnice Havlíčkův Brod

d) Hasičský záchranný sbor: 150, 112, SDH Chotěboř 724 079 532

Tento provozní řád byl schválen výborem

      Radek Svoboda                                                                        Marie Schwarzová

starosta T. J. Sokol Chotěboř                                             zástupce starosty T. J. Sokol Chotěboř